БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Атласки кедър

Cedrus atlantica

Снимки на Атласки кедър (Cedrus atlantica)

Cedrus atlantica Cedrus atlantica Cedrus atlantica Cedrus atlantica Cedrus atlantica Cedrus atlantica Cedrus atlantica Cedrus atlantica Cedrus atlantica Cedrus atlantica Cedrus atlantica Cedrus atlantica Cedrus atlantica Cedrus atlantica Cedrus atlantica Cedrus atlantica

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Атласки кедър1, Атлантически кедър2.


Латинско име

Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière - чете се "це́друс атла́нтика"3. Наречен е atlantica на името на Атласките планини, където е естественото разпространение на този вид4.


Описание и разпознаване

Атлаският кедър е вечнозелено дърво, достигащо височина до 40 m и с диаметър на ствола до 200 cm. Обикновено с един главен ствол, който често е разклонен. Короната е ширококонична, често сплескана или неправилна при по-старите дървета, съставена от масивни главни клони, второстепенните клони често подредени във водоравни групи. Кората тъмносива, в млада възраст гладка, впоследствие люспесто напукана. Вегетативните пъпки яйцевидни или кълбовидни, 1,5-3 mm в диаметър; люспите на пъпките широкояйцевидни, червеникави до много тъмнокафяви, опадващи. Клонките, върху които са разположени лисата са два вида - дълги и скъсени. Листата (иглите) върху дългите клонки са единично спирално разположени, по-гъсти близо до основата на клонките. Върху скъсените клонки листата са прикрепени в снопчета от по 30 — 40, разперени радиално, дълги 15-25, широки 1-1,5 mm, линейни, прави до извити, четириръбести, с устица по всички повърхности, тъмнозелени, до сиви; остри на върха. Мъжките размножителни органи са събрани в органи, наречени поленови (мъжките) шишарки. Те израстват от върха на късите клонки и са 3-4 см дълги, изправени, розовожълти, до бледокафяви, опадват скоро след освобождаването на прашеца (полена). Семенните (женските) шишарки, в които се образуват семената, също са разположени върху скъсени клонки. Те са изправени, приседнали, вдървесиняват през 2-рата година, яйцевидни до цилиндрични с тъп до вдлъбнат връх, високи са 5-8 cm, широки са 3-5 cm, първоначално светлозелени, при узряване бледокафяви, разпадащи се на шишаркови люспи след узряването си, при което се освобождават семената. Семенните люспи тънки, 2-3 cm дълги и 2,5-2,5 cm широки, голи, космати в основата си, оранжево-кафяви, целокрайни. Семената яйцевидно-конусовидни, кафяви, дълги 8-13 mm, с широко 18-25 mm клиновидно крило. Цъфти септември-октомври5, 6.

Най-отличителния белег, по който Атлаския кедър се различава от Ливанския кедър (Cedrus libani) е размера на шишарките, докато при Атлаския са дълги 5-8 cm, при Ливанския са дълги 8-12 cm7.


Местообитание и екологични особености

Атлаският кедър е бързорастящ, дълговечен, светлолюбив, топлолюбив и невзискателен към почвените условия дървесен вид. В сравнение с Ливанския кедър е по-студоустойчив и тъй като започва малко по-късно вегетационното си развитие през пролетта, не страда от късните пролетни студове8.


Разпространение в България

Декоративно и горскостопанско дърво, което не расте естествено в България, а е въведено (интродуцирано) от човека. Засажда се в горски култури, градини, паркове, дворове, улици и други9. В нашата страна вече се размножава спонтанно (самостоятелно) - без намесата на човека10.


Общо разпространение

Естественото разпространение обхвата Атласките планини в Алжир и Мароко. Отглежда се в цял свят при подходящи условия. На следната карта е показано в кои страни видът расте естествено и къде е интродуциран:

Карта на общото разпространение на Атлаския кедър (със зелено е показано естественото разпространение, а с лилаво, където е въведен)11:

Cedrus atlantica


Значение

Дървесината на Атлаския кедър е ядрова, с тясна беловина и тъмнокафяво ядро. Тя е с много добри качества и намира широко приложение. Атлаският кедър се определя, като "един от най-подходящите дървесни видове за залесяване в долния лесорастителен пояс"12.


Таксономични бележки

Според някои автори Атлаският кедър е подвид на Ливанския кедър с латинското име Cedrus libani subsp. atlantica13.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

1 Юруков, Ст. 2003. Дендрология. Издателска къща при ЛТУ. София.

2 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив Асенов, Ив. 1982. В: Флора на Народна Република България, том VIII, София.

3 Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, изд. Матком.

4 Cedrus atlantica - The Gymnosperm Database.

5 Cedrus atlantica - The Gymnosperm Database.

6 К. Методиев.

7 Cedrus atlantica - The Gymnosperm Database.

8 Юруков, Ст. 2003. Дендрология. Издателска къща при ЛТУ. София.

9 К. Методиев - лични наблюдения.

10 Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière | Plants of the World Online | Kew Science.

11 Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière | Plants of the World Online | Kew Science.

12 Юруков, Ст. 2003. Дендрология. Издателска къща при ЛТУ. София.

13 Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière | Plants of the World Online | Kew Science.


Cedrus atlantica in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net