БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Обикновен габър

Carpinus betulus

Снимки на Обикновен габър (Carpinus betulus)

Carpinus betulus Carpinus betulus Carpinus betulus Carpinus betulus Carpinus betulus Carpinus betulus Carpinus betulus Carpinus betulus Carpinus betulus

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Обикновен габър.

За всички известни народни имена на дървото - вижте най-долу на страницата.


Латинско име

Carpinus betulus L. - чете се "карпинус бетулус".

Значение на името: родовото име "Carpinus" е името на дървото в латинския език, говорен от жителите на Римската империя. "L." е съкратеното име на учения, описал растението за пръв път за науката. В случая това е шведският ботаник Карл Линей, основателят на съвременната научна класификация на растенията и животните. Името му на латински е Carl Linnaeus - оттам и съкращението L.=Linnaeus. При произнасянето на латинското име на даден вид, името на учения, който го е описал, обикновено не се произнася.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.

Габърът е ключов вид за следните природни местообитания - предмет на опазване в защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 в България: 9130 "Букови гори от типа Asperulo-Fagetum", 9150 "Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion)", 9170 "Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum", 9180 "*Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове" И 91W0 "Мизийски букови гори"[1].


Описание и разпознаване

Обикновеният габър е листопадно дърво достигащо до 28 m височина. Короната е гъста, не много широка. Кората е гладка, сивопепелява. Листата са дълги 5-10 cm, широки 2-7 cm, по ръба остро двойно напилени. Не опадват през зимата, а чак пролетта, когато се разлистват новите листа. Есенната им окраска е жълтозелена до златисто-жълта. Крилатката (плодната люспа) обхващаща орехчето е триделна (при другия вид от рода - Келявия габър (Carpinus orientalis) е цяла). Орехчето е със 7-11 ребра, 5-10 mm дълго. Цъфти март-април [2].


Местообитание

Влажни широколистни гори.


Разпространение в България

Установен е в цялата страна до 1300 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Европа и Югозападна Азия.

Карта на общото разпространение на Обикновения габър[4]:

Carpinus betulus


Значение

Обикновеният габър има бяла, твърда и жилава дървесина, но трудна за обработка, тъй като много често дървесните ѝ влакна са усукани. В миналото, когато металите са били по-скъпи и недостъпни, от дървесината му са изработвани вещи, които са изисквали голяма здравина и устойчивост, като дръжки на инструменти, воденичарски колела, земеделски инструменти, дървени нитове и пр. В наше време се използва за паркет, за изработване на билярдни щеки, палки за барабани и механизми за пиано. Дървесината е много калорична и изгаря бавно, което я прави отлична като гориво за печки на твърдо гориво и за производство на дървени въглища[5].Други български народни имена

За същия вид са (били) известни и следните имена от различни краища на България: бял габър (Трънско, Софийско); габер; габър; грабина; граб; обнкновен габър; черен габър (Стара Загора); черн габър (с. Мъглиш, Казанлъшко)[6].


Вижте също

Дърветата в България

Еволюционната теория е лъжа!


Източници на информация

[1] Кавръкова, В., Димова, Д., Димитров, М., Цонев, Р., Белев, Т., Раковска, К. /ред./ 2009. Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България. Второ, преработено и допълнено издание. София, Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма и федерация “ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ”.

[2] Източници на информацията за описанието:

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Sikkema, R., Caudullo, G., de Rigo, D., 2016. Carpinus betulus in Europe: distribution, habitat, usage and threats. In: San-Miguel-Ayanz, J., de Rigo, D., Caudullo, G., Houston Durrant, T., Mauri, A. (Eds.), European Atlas of Forest Tree Species. Publ. Off. EU, Luxembourg, pp. e01d8cf+.

[5] Sikkema, R., Caudullo, G., de Rigo, D., 2016. Carpinus betulus in Europe: distribution, habitat, usage and threats. In: San-Miguel-Ayanz, J., de Rigo, D., Caudullo, G., Houston Durrant, T., Mauri, A. (Eds.), European Atlas of Forest Tree Species. Publ. Off. EU, Luxembourg, pp. e01d8cf+.

[6] Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник, София.Carpinus betulus in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2019 BGflora.net