БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Дребнолистна липа

Tilia cordata

Снимки на Дребнолистна липа (Tilia cordata)

Tilia cordata Tilia cordata Tilia cordata Tilia cordata Tilia cordata Tilia cordata Tilia cordata Tilia cordata Tilia cordata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Дребнолистна липа.


Латинско име

Tilia cordata Mill. - чете се "тилия кордата".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.

Дребнолистната липа е ключов вид за следните природни местообитания - предмет на опазване в защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 в България: 9150 "Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion)"; 9170 "Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum"; 9180 "*Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове"; 91G0 "*Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus"; 91W0 "Мизийски букови гори"[1].


Описание и разпознаване

Дребнолистната липа е листопадно дърво високо до 30 m. Кореновата система развита в дълбочина, главният корен многократно разклонен, даващ множество издънки. Младата кора тънка, кафеникава, старата до 2 cm дебела, сивокафява, плоско гребенесто надлъжно напукана. Клоните слабо приповдигащи се, почти хоризонтални, короната закръглена. Младите клонки тъмнозеленикави, рядко кафеникави, с лещанки и опадващи прости власинки. Пъпките 5-6 mm дълги, заострено до заоблено яйцевидни, кафеникави, голи, с 2 люспи. Листните дръжки 0,5-5,5 cm дълги, изцяло или близо до петурата влакнести или голи. Листата 4-10 cm дълги, 4-9 cm широки, закръглено сърцевидни, със слабо асиметрична основа, към върха изведнъж или постепенно стеснени, неправилно назъбени или до неправилно напилени, без кукести осилчета на върха на зъбчетата, отгоре тъмнозелени, по жилките с единични прости власинки или голи, отдолу синкавозелени, в ъглите на главните жилки с групи от ръждивочеревни по-дълги власинки (характерен белег за вида). Присъцветният лист 1-10 cm дълъг, 0,7-1,5 cm широк, ланцентен до елептично ланцентен, на върха затъпен, сраснал до 1/3 с оста на съцветието, по вътрешната страна на главната жилка с редки прости власинки или гол. Цветовете 3-16, цветните дръжки голи; чашелистчетата 2,5-4,5 mm дълги, обратно сърцевидни, към върха заострени; венчелистчетата 6-8,5 mm дълги, голи жълтеникави; тичинките равни по дължина на венчето. Орехчето закръглено, 4,5-5,5 mm дълго, към върха слабо заострено, със слабо забележими ребра, гъсто покрито с прости власинки. Цъфти юли[2].


Местообитание

По сенчести и влажни места, из смесените широколистни гори, в предпланините и планините[3].


Разпространение в България

Видът е установен в цялата страна в предпланините и планините, докъм 1500 метра надморска височина[4].


Общо разпространение

Европа (без крайните северни и южни части), Кавказ[5].


Значение

Дребнолистната липа е горскостопанско, декоративно, лечебно, медоносно и багрилно растение[6].Вижте също

Дърветата в България


Източници на информация

[1] Кавръкова, В., Димова, Д., Димитров, М., Цонев, Р., Белев, Т., Раковска, К. /ред./ 2009. Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България. Второ, преработено и допълнено издание. София, Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма и федерация “ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ”.

[2] Източници на информацията за описанието:

[3] Йорданов & Пеев, 1979 - пос. изт.

[4] Йорданов & Пеев, 1979 - пос. изт.

[5] Йорданов & Пеев, 1979 - пос. изт.

[6] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.Tilia cordata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2020 BGflora.net