БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Черна топола

Populus nigra

Снимки на Черна топола (Populus nigra)

Populus nigra Populus nigra Populus nigra Populus nigra Populus nigra Populus nigra Populus nigra Populus nigra Populus nigra

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Българско име

Черна топола.


Латинско име

Populus nigra L. - чете се "популус нигра".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Двудомно листопадно дърво високо до 30 m, с широка рядка корона. Кората на старите стъбла тъмносива до възчерна, силно напукана, по-рядко бяла и гладка. Младите клонки цилиндрични, отначало жълтеникави, после сиви, голи, лъскави, с тъмни лещанки. Пъпките шиловидо заострени, продълговатояйцевидни, голи, ароматни при смачкване. Листата на дългите клонки ромбично-продълговати или триъгълно-яйцевидни, със стеснен и силно удължен връх, ситно закръглено назъбени, по края с полупрозрачен хрущялен ръб, без реснички и без жлези в основата, 5-7 cm дълги и 4-6 cm широки, горната повърхност тъмнозелена, долната по-светла, с изпъкнали жълтеникави жилки. Листата на късите клонки почти триъгълни, късо заострени на върха и с широко закръглена основа, по останалите белези подобни на листата на дългите клонки. Дръжките на листата 2-6 cm дълги, странично сплеснати, равни по дължина на петурата или по-дълги. Прилистниците опадват рано. Мъжките реси до 9 cm, женските до 12 cm дълги, развиват се преди листата. Прицветниците кафявочерни, дланевидно нарязани, с удебелени краища, голи, рано опадващи. Тичинките 6-30, с бели дръжки и пурпурни прашници. Яйчникът 7-9 mm дълъг, леко брадавичест, с дръжка. Близалцата 2, жълти, приседнали, извити надолу. Семената светлокафяви, с хвърчилка от бели власинки. Цъфти февруари-април[1].


Местообитание

Край реки. Образува крайречни горски съобщества заедно с бялата топола и някои видове върби[2].


Разпространение в България

Видът е установен в цялата страна от 0 докъм 700 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Средна, Южна и Източна Европа, Средиземноморието, Северна Африка, Югозападна и Централна Азия, Западен Сибир[4].


Значение

Черната топола е горскостопанско, багрилно, противоерозионно, дъбилно, фуражно, лечебно, медоносно и декоративно растение[5].


Бележки

Черната топола има множество разновидности и хибриди с други видове тополи.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Велчев, В. 1966. В: Флора на Народна Република България, том ІІІ, София.

[2] Вълчев, 1966. Пос. източник.

[3] Вълчев, 1966. Пос. източник.

[4] Вълчев, 1966. Пос. източник.

[5] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.


Populus nigra in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2018 BGflora.net

ban