БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Топола

Populus

Описание и отличителни особености на род Топола

Дървета с широка, при някои хибриди с пирамидална корона. Младите клонки голи или космати. Листата прости, обикновено с различна форма и големина върху късите и върху дългите клонки. Пъпките покрити с по няколко покривни люспи (при род Върба (Salix) покривната люспа е една). Цветните реси са увиснали (при род Върба цветните реси са изправени) [Велчев, В. 1966. Флора на Н. Р. България, том ІII, София]

В България естествено разпространени са 4 вида, а се отлежат редица неместни видове и хибриди.

Латинското наименование на рода се произнася "популус".

Списък на видовете от род Топола, включени в сайта

Бяла топола - Populus alba

Трепетлика - Populus tremula

Черна топола - Populus nigra

Вижте още

Дърветата в БългарияEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2017 BGflora.net

banner