БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Светлика

Luzula

Описание и отличителни особености на род Светлика

Многогодишни тревисти растения. Стъблата с листни стъбла и затворени листни влагалища. Листата са плоски, обикновено с власинки. Съцветията сбити или метлицовидни сенници. Лисчетата на околоцветника (перигонните листчета) са 6, по-рядко 3. Яйчникът едногнезден, с едно стълбче (често недоразвито) с 3 дълги близалца. Плодът е тристенна кутийка[1].

В България естествено разпространени са 10 вида.


Списък на видовете от род Светлика, включени в сайта

Горска светлика - Luzula sylvatica

Храсталачна светлика - Luzula luzuloidesИзточници на информация

[1] Стефанов Н., Б. Стефанов & Б. Китанов. 1966. Флора на България, Наука и изкуство, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2018 BGflora.net