БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Ранилист, Чистец

Stachys

Описание и отличителни особености на род Ранилист

Едногодишни или многогодишни тревисти растения. Листата цели, целокрайни или назъбени. Цветовете с прицветници, събрани в прешлени, разположени в пазвите на горните стъблени листа; чашката с 5 еднакви дяла.

В България естествено разпространени са 22 вида, 5 вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на видовете от род Ранилист, включени в сайта

Алпийски чистец - Stachys alpina

Горски чистец - Stachys sylvatica

Едногодишен ранилист - Stachys annua

Морски ранилист - Stachys maritimaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2022 BGflora.net