БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Алпийски чистец

Stachys alpina

Снимки на Алпийски чистец (Stachys alpina)

Stachys alpina Stachys alpina Stachys alpina Stachys alpina Stachys alpina Stachys alpina

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Алпийски чистец


Латинско име

Stachys alpina L. - чете се "ста́хис алпи́на"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие2.


Описание и разпознаване

Алпийският чистец е многогодишно тревисто растение. Коренището късо, хоризонтално. Стъблото изправено, 50-100 см високо, просто или разклонено, влакнесто до гъсто влакнесто, към горната част смесено просто и жлезисто влакнесто. Листата яйцевидни или удължено яйцевидни, в основата сърцевидни, към върха постепенно стеснени, по ръба едро назъбени, зелени, от двете страни повече или по-малко влакнести, 5-18 см дълги, 3-9 см широки, приосновните и долните стъблови с дръжки, средните с къси дръжки, най-горните приседнали, присъцветните яйцевидно ланцетни, два пъти по-дълги от прешлените. Цветовете с къси (1-2 мм) дръжки, по 10-20, събрани в класовидно съцветие, най-долните раздалечени. Прицветниците тясно линейни, почти равни на чашката, гъсто бяло влакнести и с жлезисти власинки. Чашката тръбесто звънчевидна, 6-12 мм дълга, зеленолилава с разперени прости и жлезисти власинки, отвътре около отвора с разсеяни дълги власинки; зъбците яйцевидно триъгълни, обилно жлезисто влакнести, горните 3 по-едри, и два пъти по-къси от тръбицата. Венчето 15-22 мм дълго, тръбицата почти равна на чашката; устните тъмно червеновиолетови с рисунък от по-тъмни петна, отвън почти голи или влакнести, горната 4-5 мм дълга, долната 6-10 мм, средният дял широко заоблен, страничните къси. Орехчетата обратно яйцевидни, заоблени 2,2-2,5 мм дълги, 1,8-2 мм широки, кафяви до тъмнокафяви. Цъфти юни-август3.


Местообитание

По открити тревисти места, редки гори и сечища в планините4.


Разпространение в България

Във флористичните райони: Западна и Средна Стара планина, Витошки район, Западни гранични планини (Осоговска, Влахина, Малешевска), Пирин, Рила, Средна гора и Родопите, от 900 докъм 2200 м надморска височина5.


Общо разпространение

Западна, Централна и Южна Европа, Кавказ, Югозападна Азия6.

Карта, показваща общото разпространение на Алпийският чистец по държави (оцветените в зелено)7:

Stachys alpina


Изменчивост

В България са разпространени два подвида. Единият подвид е Stachys alpina subsp. dinarica, при който цялото растение е сивозелено, гъсто влакнесто; стъблото в горната част с редки жлезисти власинки. От този подвид са снимките на растенията показани тук. При другият Stachys alpina subsp. alpina растенията са зелени, рядко влакнести; стъблото в горната част гъсто жлезисто влакнесто8.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Закон за биологичното разнообразие.

3 Коева, Й. 1989. В: Флора на Народна Република България, том ІX, София.

4 Коева, Й. 1989. Пос. източник.

5 Коева, Й. 1989. Пос. източник.

6 Коева, Й. 1989. Пос. източник.

7 Stachys alpina L. | Plants of the World Online | Kew Science.

8 Коева, Й. 1989. Пос. източник.


Stachys alpina in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net