БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Морски ранилист

Stachys maritima

Снимки на Морски ранилист (Stachys maritima)

Stachys maritima Stachys maritima Stachys maritima Stachys maritima Stachys maritima

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Морски ранилист, Крайморски ранилист.


Латинско име

Stachys maritima Gouan - чете се "стахис маритима".


Природозащитен статут и заплахи

ЗАЩИТЕН вид, включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие.

Включен в Червена книга на Народна република България е с категория "рядък вид" (при три категории - рядък, застрашен и изчезнал)[1].

В Червена книга на Република България, видът е с категория "застрашен"[2].

В същия източник като заплахи за вида са посочени:

"Урбанизацията на крайбрежието, интензифициране на туристическата дейност, намаляване на площта на дюнните комплекси и пясъчните ивици, битово замърсяване".


Описание и разпознаване

Морският ранилист е многогодишно тревисто растение. Височината на растението е от 10 до 30 см. Листата цели. Цветовете жълти до бели. Зъбците на чашката до 2-3 пъти по къси от тръбицата ѝ. Цъфти юни-септември[3].


Местообитание

Крайморските пясъци и дюни[4].


Разпространение в България

Черноморското крайбрежие[5].Източници на информация

[1] Червена книга на Народна република България том 1. Растения. 1984. Издателство на БАН.

[2] Ива Апостолова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ

[3] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[4] Ива Апостолова. 2015. пос. съч.

[5] Ива Апостолова. 2015. пос. съч.


Stachys maritima in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2017 BGflora.net

ban