БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Морски ранилист

Stachys maritima

Снимки на Морски ранилист (Stachys maritima)

Stachys maritima Stachys maritima Stachys maritima Stachys maritima Stachys maritima Stachys maritima Stachys maritima Stachys maritima Stachys maritima Stachys maritima

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Морски ранилист, Крайморски ранилист, Морски чистец.


Латинско име

Stachys maritima Gouan - чете се "ста́хис мари́тима"1.


Природозащитен статут и заплахи

ЗАЩИТЕН вид, включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие.

Включен в Червена книга на Народна република България е с категория "рядък вид" (при три категории - рядък, застрашен и изчезнал)2.

В Червена книга на Република България, видът е с категория "застрашен"3.

В същия източник като заплахи за вида са посочени:

"Урбанизацията на крайбрежието, интензифициране на туристическата дейност, намаляване на площта на дюнните комплекси и пясъчните ивици, битово замърсяване".


Описание и разпознаване

Морският ранилист е многогодишно тревисто растение. Височината на растението е от 10 до 30 см. Листата цели. Цветовете жълти до бели. Зъбците на чашката до 2-3 пъти по къси от тръбицата ѝ. Цъфти юни-септември4.


Местообитание

Крайморските пясъци и дюни5.


Разпространение в България

Черноморското крайбрежие6.


Общо разпространение

Средиземноморието, Черноморското крайбежие7.Вижте също

Високопланинските растения в България

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Червена книга на Народна република България том 1. Растения. 1984. Издателство на БАН.

3 Ива Апостолова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015.Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

4 Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев. 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

5 Ива Апостолова. 2015. Пос. източник.

6 Ива Апостолова. 2015. Пос. източник.

7 Ива Апостолова. 2015. Пос. източник.Stachys maritima in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2022 BGflora.net