БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Птичокрак

Ornithopus

Описание и отличителни особености на род Птичокрак

Едногодишни тревисти растения. Прилистниците дребни, линейни, свободни. Листата нечифтоперести. Цветовете 1-3, в сенниковидни или главести пазвени съцветия. Чашката тръбеста или звънеста, с 5 еднакви зъбеца. Венчето оранжевожълто, розово или бяло. Ладийката затъпена или заострена. Тичинките двубратствени. Яйчникът с много семепъпки. Бобът членесто наделен, разпадащ се, заоблен в напречното си сечение или слабо сплеснат, дълбоко мрежовидно жилкуван. Насекомно опрашващи се, размножаващи се със семена1.

В България естествено разпространен е 1 вид и един се отглежда.


Списък на видовете от род Птичокрак, включени в сайта

Сплеснат птичокрак - Ornithopus compressusИзточници на информация

1 Кожухаров Ст. 1976. В: Флора на Народна Република България, том VI, издателство на БАН, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2022 BGflora.net