БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Ружа

Althaea

Описание и отличителни особености на род Ружа

Едногодишни или многогодишни тревисти растения. Стъблата изправени, рядко възходящи, обикновено влакнести. Листата цели, наделени до дланевидни. Цветовете не повече от 3 cm в диаметър. Чашката двойна. Външните чашелистчета линейни или ланцетни. Тичинковата дръжка в напречно сечение закръглена [Маркова, М. 1979. В: Флора на Република България, том VІІ, София].

В България естествено разпространени са 3 вида.


Списък на видовете от род Ружа, включени в сайта

Четинеста ружа - Althaea hirsutaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2019 BGflora.net