БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Горицвет

Adonis

Описание и отличителни особености на род Горицвет

Едногодишни или многогодишни тревисти растения с изправени стъбла. Листата без прилистници, вилужно наделени и едни два пъти перести с линейни или нишковидни дялове. Цветовете правилни, разположени по върховете на стъблата и разклоненията. Чашелистчетата 5-8 зелени или венчевидно обагрени. Венчелистчетата 5-24. Тичинките многобройни. Плодът сборен, съставен от едносеменни орехчета, разположени спирално върху цветното легло [Панов & Асенов, 1970].

В България естествено разпространени са 6 вида, от които едни е защитен.

Списък на видовете от род Горицвет, включени в сайта

Огнен горицвет - Adonis flammea

Пролетен горицвет - Adonis vernalisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2016 BGflora.net

banner