БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Люцерна

Medicago

Описание и отличителни особености на род Люцерна

Едногодишни, двегодишни или многогодишни тревисти растения. За представителите на рода е характерно, че имат сложни триделни листа, сравнително дребни жълти цветове събрани в гавести или гроздовидни съцветия. От близкия род Детелина (Trifolium) се отличава по това, че при детелините венчетата след прецъфтяване на цветовете остават свързани с плодовете, докато при видовете люцерна венчетата опадват.

В България естествено разпространени са 16 вида, 3 от тях са защитени от Закона за биологичното разнообразие.

Към рода спада и синята люцерна (Medicago sativa) вид със сини цветове, който произхожда от Централна Азия и се култивира масово като фуражно растение.


Списък на видовете от род Люцерна, включени в сайта

Дребноплодна люцерна - Medicago minima

Короноплодна люцерна - Medicago coronata

Крайморска люцерна - Medicago marina

Родопска люцерна - Medicago rhodopaea

Сърповидна люцерна - Medicago falcata

Твърда люцерна - Medicago rigidula

Хмелна люцерна - Medicago lupulinaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2022