БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Короноплодна люцерна

Medicago coronata

Снимки на Короноплодна люцерна (Medicago coronata)

Medicago coronata Medicago coronata Medicago coronata Medicago coronata Medicago coronata

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Короноплодна люцерна.


Латинско име

Medicago coronata (L.) Bartal. - чете се "медика́го корона́та". "Coronata" - буквално означава увенчана[1].


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.

Включен е в Червена книга на Република България том 1 (растения) с категория "застрашен"[2]. В същия източник, като заплахи за вида, е записано:

"Малобройните популации с ограничено разпространение, трудна кълняемост на семената, нарушаване на хабитатите, утъпкване, паша."


Описание и разпознаване

Короноплодната люцерна е едногодишно тревисто растение. Стъблата от 3 до 7 на брой, 10-15 (20) cm високи, изправени или възходящи. Листата триделни. Листчетата от 5 до 8 mm дълги и 4-5 mm широки, обратно яйцевидни до обратно сърцевидни с клиновидна основа. Отличителна особеност за вида е плода (боб), който е 2-3 mm в диаметър, цилиндричен; намотките му са с широка гръбна повърхност, без гръбна жилка; шипчетата му са насочени встрани. Цъфти май-юли[3].


Местообитание

Сухи тревисти и каменливи места върху варовик[4].


Разпространение в България

Струмска долина (Южна – хълма Кожуха), Родопи (Източни – Ивайловградско, Кърджалийско – с. Ботурче), Тракийска низина (Бесапарски ридове); до 200 m надморска височина[5].


Общо разпространение

Южна Европа, Средиземноморски район, Северна Африка, Югозападна Азия[6].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Високопланинските растения в България


Източници на информация

[1] Ташев, Александър & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, изд. Матком.

[2] Ана Петрова. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015. Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[3] Кузманов, Б. 1976. Флора на Н. Р. България, том VІ.

[4] Кузманов, Б. 1976. Пос. източник.

[5] Ана Петрова. 2015. Пос. източник.

[6] Ана Петрова. 2015. Пос. източник.


Medicago coronata in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2020 BGflora.net