БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Родопска люцерна

Medicago rhodopaea

Снимки на Родопска люцерна (Medicago rhodopaea)

Medicago rhodopaea Medicago rhodopaea Medicago rhodopaea Medicago rhodopaea Medicago rhodopaea

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Родопска люцерна.


Латинско име

Medicago rhodopaea Vel. - чете се "медикаго родопеа".


Природозащитен статут и заплахи

Видът е включен в Приложение № 2а на Закона за биологичното разнообразие (до 2007 година беше в Приложене № 3). В Червения списък на българските висши растения видът е категоризиран като "Уязвим" (Vulnerable) по критериите на IUCN[1].


Описание и разпознаване

Многогодишно тревисто растение. Стъблата от 15 до 30 см дълги. Листата сложни, триделни. Листчетата 5-7 мм дълги и 1,5-2 мм широки. Цветовете жълти. Съцветията овални или кълбести. Плодът е боб с диаметър 3-5 мм, спирално завит, с 1-2,5 намотки, без отвор в средата. Цъфти през месеците април - юли[2].


Местообитание

Расте по сухи варовити скали[3].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Предбалкан, Източна Стара планина, Тунджанска хълмиста равнина, Горнотракийска низина, Средни и Източни Родопи[4].


Общо разпространение

Български ендемит - установен е единствено в България[5].Вижте също

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

[1] Ana Petrova & Vladimir Vladimirov. 2009. Red List of Bulgarian vascular plants – Phytol. Balcan., 15(1): 63-94.

[2] Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.

[3] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[4] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.

[5] Делипавлов & кол., 2003. Пос. източник.


Medicago rhodopaea in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2019 BGflora.net