БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Великденче

Veronica

Описание и отличителни особености на род Великденче

Едногодишни или многогодишни тревисти растения, рядко полухрасти или храсти. Цветовете с 4-делни венчета. Тичинките са две.

В България естествено разпространени са около 45 вида.

Списък на видовете от род Великденче, включени в сайта

Бръшлянолистно великденче - Veronica hederifolia

Австрийско великденче - Veronica austriaca

Великденче, Лечебно великденче - Veronica officinalis

Изящно великденче - Veronica polita

Келерерово великденче - Veronica kellererii

Коприволистно великденче - Veronica urticifolia

Крайпоточно великденче - Veronica beccabunga

Мащерколистно великденче - Veronica serpyllifolia

Ниско великденче - Veronica chamaedrys

Паричковидно великденче - Veronica bellidioides

Персийско великденче - Veronica persica

Родопско великденче - Veronica rhodopeaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2009 - 2019 BGflora.net