БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Родопско великденче

Veronica rhodopea

Снимки на Родопско великденче (Veronica rhodopea)

Veronica rhodopea Veronica rhodopea Veronica rhodopea Veronica rhodopea Veronica rhodopea

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Родопско великденче.


Латинско име

Veronica rhodopea Degen ex Stoj. & Stef. - чете се "вероника родопеа". Среща изписано и като Veronica rhodopaea.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен.


Описание и разпознаване

Родопското великденче е многогодишно тревисто растение. Стъблата са лежащи, влакнести. Листата са 8-18 mm дълги, 6-9 mm широки, елиптични, до продълговато-линейни, приседнали (без дръжки), целокрайни до плитко назъбени, голи или фино ресничести, с подвит ръб. Съцветията са разположени срещуположно в пазвите на листата, гъсти, почти главести в цъфтеж, при плодоношение 3-5 cm дълги. Чашката 3-4 mm дълга, 4-делна. Венчето около 9 mm в диаметър, синьо. Цъфти през месеците юни-юли[1].


Местообитание

Влажни поляни[2].


Разпространение в България

Установен е в следните флористични райони: Западни Родопи, Рила и Славянка; над 1700 метра надморска височина[3].


Общо разпространение

Балканският полуостров[4].Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Владимир Владимиров. 2006. Фото-определител на висшите растения в Родопите. Екологична организация - Родопи.

[2] Владимир Владимиров. 2006. Фото-определител на висшите растения в Родопите. Екологична организация - Родопи.

[3] Владимир Владимиров. 2006. Фото-определител на висшите растения в Родопите. Екологична организация - Родопи.

[4] Пеев, Д. 1995. В: Флора на Република България, том Х. Академично издателство "Проф. Марин Дринов". София.


Veronica rhodopea in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net