БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Котенце

Pulsatilla

Описание и отличителни особености на род Котенце

Многогодишни тревисти растения. Листата 2-4 пъти пересто или дланевидно наделени, често покрити с копринести власинки; стъбловите листа приседнали. Цветовете единични. Околоцветникът съставен от 6 листчета, които от външната си страна са дълго влакнести. Тичинките и плодничетата многобройни. Плодът сборен, съставен от многосеменни орехчета.

В България естествено разпространени са 5 вида, 4 от тях са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на видовете от род Котенце, включени в сайта

Планинско котенце - Pulsatilla montanaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2020 BGflora.net