БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Лимодорум

Limodorum

Описание и отличителни особености на род Лимодорум

Многогодишни тревисти растения.

В България естествено разпространен е 1 вид.

Списък на видовете от род Лимодорум, включени в сайта

Недоразвит лимодорум - Limodorum abortivumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2017 BGflora.net