БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Карагана

Caragana

Описание и отличителни особености на род Карагана

Дървета или храсти, голи или късо влакнести. Стъблата възходящи или изправени, обикновено разклонени, често с бодли (тръни). Листата чифтоперести. Листчетата 2 — 10 двойки, целокрайни. Прилистниците дребни, ципести, опадливи или трайни, вдървенели, бодливи. Цветовете единични или в снопчета в пазвите на листата. Чашката тръбеста или звънеста, почти правилна; зъбците триъгълни, по-къси от тръбицата. Венчето жълто, рядко бяло или розово, неправилно, петлистно. Тичинките 9+1, сраснали; прашниците еднакви. Яйчникът гол. Бобът линеен, цилиндричен, понякога сплеснат, в напречен пререз елиптичен, обикновено многосеменен, гол, разпуклив. Семената лещовидни, гладки, без придатък. Насекомно опрашващи се, размножаващи се със семена1.

В България естествено разпространен 1 вид, а най-малко два се отглеждат като декоративни в парковете.


Списък на видовете от род Карагана, включени в сайта

Храстовидна карагана - Caragana frutexИзточници на информация

1 Кузманов, Б. 1976. В: Флора на Народна Република България, том VI, издателство на БАН, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net