БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Глог

Crataegus

Описание и отличителни особености на род Глог

Листопадни бодливи храсти или ниски дървета. Листата са прости ненаделени или врязани по-плитко или по-дълбоко, или перести с целокрайни или напилени дялове. Цветовете обикновено събрани по много в щитовидни съцветия, рядко единични. Чашелистчетата 5, обикновено къси, повече или по-малко триръбести. Венчелистчетата 5, кръгли, най-често бели. Тичинките 10-25. Плодолистите 1-5, на върха и от вътрешната си страна почти до основата свободни, а от гръбната (външната) или изцяло сраснали с чашковата паничка (хипантий), или половината свободни. Стълбчетата 1 или 5 [Йорданов Д. 1973. В: Флора на Н. Р. България, том V, БАН].

Научното име на рода се произнася "кратегус".

В България са разпространени, според различни източници, от 3 [Йорданов, 1973] до 6 [Асьов, Б & А. Петрова., ред. 2006. Конспект на висшата флора на България, БФБ ] вида. Един вид е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на видовете от род Глог, включени в сайта

Глог - Crataegus monogynaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2015 BGflora.net