БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Подрумиче

Anthemis

Описание и отличителни особености на род Подрумиче

Едногодишни или многогодишни тревисти растения. Кошничките средно големи, със звънеста обвивка от керемидообразно наредени листчета. Цветното легло изпъкнало, длъгнесто или конично, покрито с ципести или четинковидни прицветници. Периферните цветове женски, езичести, бели или жълти, вътрешните двуполови, със сплескана тръбица. Дяловете на стълбчето на върха си затъпени и кичурести. Плодовете длъгнести или с 8-10 надлъжни ребра, на върха си тъпи и понякога с недоразвита хвърчилка, във вид на коронка. Листата последователни, пересто разделени. Кошничките единични1.

Родът съдържа около 100 вида естествено разпространени в Средиземноморието и Западна Азия до Иран2. В България са установени около 30 вида.

Латинското наименование на рода се произнася "а̀нтемис", а българското подру̀миче.


Списък на видовете от род Подрумиче, включени в сайта

Високо подрумиче - Anthemis altissima

Жълто подрумиче - Anthemis tinctoria

Карпатско подрумиче - Anthemis carpatica

Сребролистно подрумиче - Anthemis argyrophyllaИзточници на информация

1 Стоянов. Н & Б. Стефанов. 1948. Флора на България, София.

2 Wikipedia.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2011 - 2023 BGflora.net