БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Карпатско подрумиче

Anthemis carpatica

Снимки на Карпатско подрумиче (Anthemis carpatica)

Anthemis carpatica Anthemis carpatica Anthemis carpatica Anthemis carpatica Anthemis carpatica Anthemis carpatica Anthemis carpatica

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Карпатско подрумиче.


Латинско име

Anthemis carpatica Willd. - чете се "а́нтемис карпа́тика"1.


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Описание и разпознаване

Карпатското подрумиче е многогодишно тревисто растение. Коренището тънко, повече или по-малко разклонено, тъмнокафяво до чернокафяво, вертикално, с многобройни тънки корени. Стъблата (2) 4-8 (рядко единични), цветоносните (10) 20-40 (60) см високи, зелени, тънко надлъжнонаребрени, прости, облистени предимно в долната половина, голи или сиво гъсто-простовлакнести, по-рядко жлезистовлакнести; стерилните до 5 см високи, облистени до върха. Приосновните и долните стъблови листа просто- до двойноперести или пересторазсечени, голи или сиви гьсти прости власинки; дяловете продълговатолацетни, (1) 1,5-3 мм широки, цели или триделни, на тънки дръжки разширени в основата; средните простоперести, на къси дръжки или приседнали; горните обикновено цели, приседнали. Кошничките полукълбести, 30-40 мм в диаметър, единични по върховете на стъблата. Обвивката в основата слабо сводестовдлъбната; обвивните листчета яйцевидноланцетни до продълговатоланцетни, островърхи до притъпени, зелени, с широк ципест чернокафяв до кафяв, цял или ресничестонаделен ръб. Езичестите цветове бели, езичетата 8-12 мм дълги; тръбестите многобройни, жълти; венчето в основата неудебелено. Цветното легло остроконично или полукълбесто. Прицветните люспи продълговати или удълженоклиновидни, на върха разсеченотризъби, дългоосилести, кафяви, голи, по-къси от тръбестите цветове. Плодосемките обратнопирамидални, 4-ръби, 1,5-3,5 мм дълги, гладки, на върха с ципеста до 0,5 мм висока коронка. Цъфти юли-август2.


Местообитание

Тревисти и каменисти планински склонове, в съобщества на бяла и черна мура, сибирска хвойна, клек, бял и черен бор, келяв габър и в смесени дъбови гори, в планините, по-рядко в предпланините3.


Разпространение в България

Западна и Средна Стара планина, Витошки район, Знеполски район, Беласица, Славянка, Пирин, Рила, Средни и Източни Родопи, Средна гора, от (500) 1400 докъм 2400 (2900) метра надморска височина4.


Общо разпространение

Централна (отчасти) и Югоизточна Европа, Югозападна Азия (Битински олимп)5.Вижте също

Високопланинските растения в България

Еволюционната теория е лъжа!

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета


Източници на информация

1 Александър Ташев & Илияна Илиева. 2017. Латинско-български ботанически речник, издателство "Матком", София.

2 Кузманов, Б. & Ч. Гусев. 2012. Флора на Република България, том XI, издателство на БАН, София.

3 Кузманов, Б. & Ч. Гусев. 2012. Пос. източник.

4 Кузманов, Б. & Ч. Гусев. 2012. Пос. източник.

5 Кузманов, Б. & Ч. Гусев. 2012. Пос. източник.


Anthemis carpatica in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2023 BGflora.net