БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Живовляк

Plantago

Описание и отличителни особености на род Живовляк

Едногодишни или многогодишни тревисти растения, по-рядко дребни храсти. Листата прости, линейни до яйцевидно закръглени, по-често в приосновни розетки, но също и стъблени и тогава могат да са срещуположно или последователно разположени. Цветовете събрани в класовидни съцветия, с прицветници, 4-делни, двуполови. Чашелистчетата керемидообразно наредени, обикновено двете предни различни от двете задни, килевидни, свободни или сраснали в различна степен. Венчето правилно, ципесто, срасналолистно [Петрова, 1995].

В България естествено разпространени са 15 вида. Два вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на видовете от род Живовляк, включени в сайта

Гигантски живовляк - Plantago maxima

Гребенест живовлек - Plantago subulata

Пясъчен живовляк - Plantago scabra

Теснолистен живовляк - Plantago lanceolata

Тинтявов живовлек - Plantago gentianoides

Тъмен живовлек - Plantago atrataEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2023 BGflora.net