БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Млечка

Euphorbia

Описание и отличителни особености на род Млечка

Едногодишни или многогодишни тревисти растения, храсти или дървета. Представителите на род Млечка съдържат в различните си части сок подобен на мляко (млечен сок), който изтича при нараняването им - именно поради тази особеност растенията от този род са получили българското си име. Листата срещуположни или последователни, приседнали или с къси дръжки, без или с прилистници. Цветовете еднополови. Мъжките от една тичинка и дребен придатък; женските от един плодник, обикновено без прицветник. Еднодомни растения. Мъжките цветове по (5) 10-40 (50) събрани с един женски цвят в просто съцветие - циатиум, с обвивка - околосъцветник (перициатиум), образуван от срастването на прицветниците на мъжките цветове, често с 4-5 месести придатъка - жлези. Плодникът от 3 плодолиста, с горен тригнезден яйчник, всяко гнездо с 1 семепъпка; стълбчетата 3, обикновено в основата сраснали. Плодът сух, разпадаща се кутийка. Опрашват се от насекоми [Кузманов, Б. 1979. Euphorbiaceae. В: Флора на Н. Р. България, том VІI].

Euphorbia polychroma

Многоцветна млечка (Euphorbia polychroma) - една от красивите български млечки.

В България естествено разпространени са 29 вида, 3 са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на видовете от род Млечка, включени в сайта

Горска млечка - Euphorbia amygdaloides

Грудкова млечка - Euphorbia apios

Миризлива млечка - Euphorbia serrulata

Мирсинитска млечка - Euphorbia myrsinites

Многоцветна млечка - Euphorbia polychroma

Обикновена млечка - Euphorbia cyparissias

Приморска млечка - Euphorbia paralias

Пясъчна млечка - Euphorbia peplis

Скална млечка - Euphorbia barrelieri

Слънчева млечка - Euphorbia helioscopiaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2021 BGflora.net