БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Kоча билка

Nepeta

Описание и отличителни особености на род Kоча билка

Многогодишни растения с изправени стъбла. Листата яйцевидни до ланцетни. Цветовете обикновено двуполови или понякога централните в цимозните съцветия плодникови, а страничните тичинкови. Прицветниците много тесни и по-къси от чашката. Цимозните съцветия събрани в прешлени, формиращи сложни класовидни съцветия или разположени в рехави до гъстоцветни полусенници с по-къси или по-дълги дръжки. Чашката цилиндрична до яйцевидна, права или слабо извита с 15 жилки и 5 почти еднакви зъбчета или горните понякога по-дълги. Венчето тръбесто – звънчевидно или фуниевидно, двуустно; тръбицата тясна, дълга, отвътре без пръстен от власинки; горната устна изправена, плоска или слабо вдлъбната, 2-делна; долната устна по-голяма със закръглен, тъпо назъбен и вдлъбнат среден дял. Тичинките с успоредни дръжки и разперени прашници, разположени под горната устна. Стълбчето дълго почти колкото горната устна, 2-делно с почти еднакви дялове. Орехчетата обратно яйцевидни до елиптични, гладки или брадавчесто грапави.

В България естествено разпространени са 4 вида.1


Списък на видовете от род Kоча билка, включени в сайта

Гола коча билка - Nepeta nudaИзточници на информация

1 Асенов, Ив. 1989. Флора на Народна Република България, том IX, издателство на БАН, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net