БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Ленивче

Lysimachia

Описание и отличителни особености на род Ленивче

Многогодишни или едногодишни тревисти растения. Листата стъблени, разположени срещуположно или в прешлени. Венчето жълто, рядко червено [Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив].

В България от рода естествено разпространени са 6 вида.


Списък на видовете от род Ленивче, включени в сайта

Кръглолистно ленивче - Lysimachia nummularia

Обикновено ленивче - Lysimachia vulgarisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 - 2020 BGflora.net