БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Лейка

Salvinia

Описание и отличителни особености на род Лейка

Водни папрати. Стъблото плаващо, дълго до 20 см и дебело до 1 мм, разклонено. Листата разположени по 3 в пръстен, зелени. От тях два яйцевидни до елипсовидни, често в основата леко сърцевидни, плаващи на повърхността на водата. Третият лист потопен във водата, от основата нишковидно разклонен. Спорокарпиите кръгли, едногнездни, събрани по няколко в основата на потопените листа на обща разклонена дръжка. Едни от спорокарпиите съдържат малко на брой макроспорангии, а други – по 9-14 (и повече) микроспорангия1.

В България естествено разпространен е един вид.


Списък на видовете от род Лейка, включени в сайта

Плаваща лейка - Salvinia natansИзточници на информация

1 Йорданов, Д. (ред.). 1963. Флора на Народна Република България, том І. Изд. на БАН, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net