БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Лунна папрат

Botrychium

Описание и отличителни особености на род Лунна папрат

Многогодишни тревисти папрати. Листата са разделени на асимилираща и спороносна част. Асимилиращата част на листата 1 до 2 пъти пересто разделена, спороносната част е във вид на метлица. В България растат 2 вида.


Списък на видовете от род Лунна папрат, включени в сайта

Обикновена лунна папрат - Botrychium lunariaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2019 BGflora.net