БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Ръждавец

Potamogeton

Описание и отличителни особености на род Ръждавец

Многогодишни водни, по-рядко блатни растения, с пълзящи коренища с неразклонени или разклонени стъбла. Листата обикновено последователни, с различна форма, с влагалища или с цели пазвени прилистници (езичета). Едрото жилкуване дъговидно или успоредно, а финото – мрежовидно. Съцветията класовидни, с къси или по-дълги цилиндрични дръжки, обикновено многоцветни, изправени. Цветовете хермафродитни, без околоцветник, почти само ветроопрашващи се. Тичинките 4, снабдени с криловидни издатъци, приличащи на околоцветни листчета. Поленовите зърна сферични. Плодолистите 4. Плодчетата приседнали, костилкоподобни. Родът у нас е представен с 16 вида, пръснати по цялата страна из водите на по-големи или по-малки сладководни и бракични басейни и в бавно течащи води1.

Значение

За по-големите водни басейни, в които живеят различни видове риби, някои от видовете на род Potamogeton имат значение за тяхното рибно богатство, тъй като по листата и стъблата на тези видове се прикрепват малки водни животни и техните ларви. Между и около тях малките рибки са по-добре защитени. Целите растения, а също така грудестите коренища и туриони (с които презимуват те) служат за храна на някои водни птици, а могат да се използуват за храна на свинете и едрия рогат добитък. Също така те могат да се употребяват за торене, особено като се има пред вид, че върху голяма част от тях се натрупват калциев карбонат и азотни вещества (дребните животни по тях). Някои видове могат да се отглеждат и като декоративни растения в големи аквариуми2.

Значение на името

Името Potamogeton е образувано от гръцките думи ποτάμι (потами), която означава река и γείτων (гейтон), която значи съсед, и указва на местообитанието на водолюбивите растения от този род3.


Списък на видовете от род Ръждавец, включени в сайта

Гребеновиден ръждавец - Potamogeton pectinatus

Плаващ ръждавец - Potamogeton natansИзточници на информация

1 Йорданов Д. 1963. Във: Флора на Народна Република България, том I, София.

2 Йорданов Д. 1963. Пос. източник.

3 Рдест - Википедия.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 - 2023 BGflora.net