БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Карамфил

Dianthus

Описание и отличителни особености на род Карамфил

Едно- или многогодишни тревисти растения. Листата срещуположни. Цветовете правилни, 5-членни. Плодникът с 2 близалца. Чашката срасналолистна, с пет зъбчета. В България, според различни източници, са установени между 22 и 40 вида.


Списък на видовете от род Карамфил, включени в сайта

Делтовиден карамфил - Dianthus deltoides

Дребнолюспест карамфил - Dianthus microlepis

Изящен карамфил - Dianthus gracilis

Мрачен карамфил - Dianthus tristis

Превъзходен карамфил - Dianthus superbus

Скален карамфил - Dianthus petraeusEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2023 BGflora.net