БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Шпорец

Delphinium

Описание и отличителни особености на род Шпорец

Едно- или многогодишни тревисти растения. Коренът добре развит. Стъблото право, възходящо, голо или влакнесто, повече или по-малко разклонено и облистено. Листата последователни, обикновено толкова широки, колкото и дълги, дълбоко дланевидно насечени; най-долните на дръжки, горните приседнали. Цветовете неправилни, събрани в съцветие грозд. Околоцветникът венчевиден от два кръга - външният представлява видоизменени чашелистчета от 5 опадливи виолетови, сини или бледожълти листчета, по-дълги от тези на вътрешния кръг. Най-горното листче източено в дълга шпора; вътрешният кръг от 4 свободни, понякога сраснали, сини, виолетови, по-рядко бели, жълтеникави или розови листчета, най-горното превърнато в нектарник с шпора, поместена в шпората на най-горното листче от външния кръг. Тичинките много. Плодниците 3-5, свободни. Плодовете мехунки с много семена. Семената са ръбести, дребни. Опрашват се от насекоми (ентомофилни). Размножават се със семена [Симеоновски, М & Ив. Пенев. 1970. В: Флора на Народна Република България, том ІV, София].

Род Шпорец е близък с род Ралица (Consolida), от който се отличава по това, че има от 3 до 5 плодника, съотвено образува и толкова плодове, докато видовете от род Ралица имат само един плодник в цвета и съответно образуват само по един плод на цвят.

Латинското наименование на рода се произнася "делфиниум".

В България са установени 3 вида.


Списък на видовете от род Шпорец, включени в сайта

Балкански шпорец - Delphinium balcanicumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2017 BGflora.net