БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Балкански шпорец

Delphinium balcanicum

Снимки на Балкански шпорец (Delphinium balcanicum)

Delphinium balcanicum Delphinium balcanicum Delphinium balcanicum Delphinium balcanicum Delphinium balcanicum Delphinium balcanicum Delphinium balcanicum Delphinium balcanicum

(Щракнете върху снимките, за да ги видите в по-голям размер)


Български имена

Балкански шпорец, Средиземноморски шпорец.


Латинско име

Delphinium balcanicum Pawl. - чете се "делфиниум балканикум".


Природозащитен статут и заплахи

Видът НЕ е защитен от Закона за биологичното разнообразие.

В Червения списък на българските висши растения видът е категоризиран като "застрашен" (endangered)[1].

В Червена книга на Република България, видът е с категория "застрашен"[2]. В същият източник като заплахи за вида са посочени:

"Привързаността на вида към спецефичен хабитат, ограничения ареал".


Описание и разпознаване

Едногодишно тревисто растение. Стъблото високо 15–80 cm, гъсто прилегналовлакнесто, разклонено. Приосновните листа с къси дръжки, дланевидно 2–3 пъти триделни; листните делчета линейноланцетни. Прицветниците ланцетни. Съцветията разклонени гроздове; всяка клонка с 3–50 цвята. Цветовете, синьо-виолетови. Чашелистчетата дълги 7–12 mm, късовлакнести. Страничните околоцветни листчета от вътрешния кръг на околоцветника закръглени или сърцевидни, в основата изведнъж преминаващи в дълъг нокът. Плодовете мехунки, дълги до 7–10 mm, дълго разпереновлакнести. Цъфти юли-октомври, плодоноси август-октомври. Размножава се със семена[3].


Местообитание

По сухи, тревисти места в равнините и пояса на ксеротермните дъбови гори, сред храстови съобщества от субсредиземноморски тип, с участието на дървовидна хвойна, червена хвойна, драка и др. Популациите са с мозаечно разпространение на индивидите, фрагментирани[4]. На Бесапарските ридове е намиран в отдавна изоставени ниви[5].


Разпространение в България

Струмска долина, Беласица, Славянка, Долината на р. Места, Пирин (южен), Родопи (средни), Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина; от 100 до 700 m н. в.[6].


Общо разпространение

България, Северна Гърция - балкански ендемит[7].


Значение

Балканският шпорец е декоративно растение.Вижте също

Дърветата в България

Храстите в България

Растенията подредени по окраската на цвета

Природни местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България


Източници на информация

[1] Ana Petrova & Vladimir Vladimirov. 2009. Red List of Bulgarian vascular plants. Phytol. Balcan., 15(1): 63-94.

[2] Светлана Банчева. 2015. В: Пеев, Д. и др. (ред.) 2015. Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ.

[3] Източници на информацията за описанието:

[4] Банчева. 2015. пос. съч.

[5] К. Методиев - лично наблюдение.

[6] Банчева. 2015. пос. съч.

[7] Банчева. 2015. пос. съч.


Delphinium balcanicum in English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2017 BGflora.net