БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Еспарзета

Onobrychis

Описание и отличителни особености на род Еспарзета

Многогодишни или едногодишни тревисти растения. Листата чифтоперести. Чашката на цветовете звънчевидна с еднакви тесни зъбци. Флагчето обратно-яйцевидно, към основата си стеснено и почти приседнало; крилцата много къси; ладийката тъпа, дълга колкото флагчето, или малко по-дълга или по-къса от него. Плодът е сплеснат, полукръгъл, неразчленен, кожест, с мрежесто жилкуване, неразпуклив, влакнест, едносеменен, по ръба и жилките с шипчета [Стоянов, Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България, София].

Българското име "еспарзета" е възприето и в повечето от другите европейски език и произлиза от френски провансалски диалект [Wikipedia: Onobrychis]. Народното име на вида е грашица [Давидов, Б., А. Явашев, Б. Ахтаров. 1939. Материали за български ботанически речник, София].

В България естествено разпространени са 12 вида.

Списък на видовете от род Еспарзета, включени в сайта

Бяла еспарзета - Onobrychis alba

Пиндска еспарзета - Onobrychis pindicola

Пясъчна еспарзета - Onobrychis arenariaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2018 BGflora.net