БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Повет

Clematis

Описание и отличителни особености на род Повет

Многогодишни растения с изправени, пълзящи, увивни, тревисти или дървенисти стъбла. Листата срещуположни, прости, тройни или сложно перести, седящи или с различно дълги, обикновено увиващи се около опора дръжки. Цветовете обикновено двуполови, правилни, връхни или пазвени, единични или събрани в метличести съцветия. Околоцветните листчета предимно 4 (рядко 5,6 или 8), увяхващи или дълготрайни, бели, сини или лилави. Нектарници липсват. Тичинките многобройни, обикновено по-къси от околоцветните листчета, често с разширена тичиннкова дръжка, голи или влакнести. Плодолистите многобройни, образуват сборен плодник. Яйчниците с по една семепъпка. Плодовете сборни, съставени от орехчета, влакнести или по-рядко голи, обикновено с дълго, покрито с власинки, запазващо се в зряло състояние стълбче. Насекомоопрашващи се. Размножават се със семена и вегетативно [Марков, М. 1970. Флора на Народна Република България, том ІV, София].

Представителите на рода са слабо отровни, някои са медоносни, много се отглеждат като декоративни [Марков, 1970].

Латинското наименование на рода се произнася "клематис".

В България естествено разпространени са 6 вида.

Списък на видовете от род Повет, включени в сайта

Повет - Clematis vitalbaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2017 BGflora.net