БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Триния

Trinia

Описание и отличителни особености на род Триния

Двудомни, по-рядко еднодомни, двегодишни или многогодишни тревисти растения. Стъблото изправено, обикновено силно разклонено още от основата с разперени клонки. Листата са два-три пъти пересто нарязани на тясно линейни дялове. Цветовете са обикновено еднополови. Главните лъчи на сложния сенник с или без обвивка от листчета в основата си [Асенов, Ив. 1982. Флора на Народна Република България, том VІIІ, София].

В България естествено разпространени са 2 вида [Делипавлов & кол., 2003].

Латинското наименование на рода се произнася "триния".


Списък на видовете от род Триния, включени в сайта

Синкава триния - Trinia glaucaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2018 BGflora.net