БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Многоредник

Polystichum

Описание и отличителни особености на род Многоредник

Многогодишни папрати. Сорите кръгли, разположени по средата или на края на плодните жилки. Индузиите кръгли, закрепени в средата. Жилките, които са без со- руси, не надебеляват никога. Листата кожести, със зъбчета, завършващи с бодливи четинки. Спорите билатерални.[1]

В България растат 3 вида.


Списък на видовете от род Многоредник, включени в сайта

Копиевиден многоредник - Polystichum lonchitisИзточници на информация

[1] Йорданов, Д. (ред.). 1963. Флора на Народна Република България, том I, издателство на БАН. София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2021 BGflora.net