БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Мехурка

Utricularia

Описание и отличителни особености на род Мехурка

Водни или блатни, едногодишни или многогодишни тревисти растения; свободно плаващи без корени (презимуващи чрез специални пъпки на дъното на водоема) или с кореноподобни безлистни издънки, вкореняващи се в тинята. Стъблата хоризонтални. Листата многократно дланевидно наделени до многократно пересто наделени. Листните дялове целокрайни или назъбени, без или със единични или в снопчета четинки на всяко зъбче; и с дребни, малобройни или многобройни мехурчета, с помощта на които се улавят дребни насекоми и се смилат от ензими, отделящи се от власинките, разположени по вътрешната страна на мехурчето. Цветовете в изправени, изплаващи гроздовидни съцветия; цветните дръжки с 2-5 люсповидни прицветника. Чашката двуустна, разделена повече или по-малко до основата, разрастваща се при плод. Венчето лимоненожълто до жълтеникаво, двуустно; горната устна изправена, целокрайна или врязана, почти еднакво дълга или по-къса от долната; долната голяма и широка, ненаделена или с 3 извити, нееднакво големи дяла; подутината на долната устна затваря или не гьрлото на венечната тръбица; шпората конусовидна, тръбовидна или цилиндрична. Тичинките 2, със силно извити дръжки. Близалцето несиметрично, 2-делно. Плодът обикновено кълбеста кутийка. Насекомоопрашвани растения; размножават се със семена и вегетативно1.

В България са установени 3 вида, от които 2 вида за защитени - включени са в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие.


Списък на видовете от род Мехурка, включени в сайта

Обикновена мехурка - Utricularia vulgarisИзточници на информация

1 Маркова, М. 1995. В: Флора на Република България, том Х, Издателство на БАН, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net