БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Порезник

Seseli

Описание и отличителни особености на род Порезник

Двугодишни или многогодишни тревисти растения с перести листа. Главните лъчи и цветните дръжки при основата си със или без обвивка от листчета. Цветовете бели или розови; чашката обикновено с добре развити зъбчета. Плодът елиптичен или продълговат с нишковидни ребра. В България 9 вида.


Списък на видовете от род Порезник, включени в сайта

Бодлив порезник - Seseli rigidum

Едролистен порезник - Seseli libanotisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2018 BGflora.net