БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Eфедра

Ephedra

Описание и отличителни особености на род Eфедра

Храсти или ниски дървета. Стъблата със зелени, фотосинтезиращи разклонения. Листата са люсповидни, неразвити, разположени срещуположно. Предимно двудомни видове. Съдържат алкалоидите ефедрин, норефедрин, псевдоефедрин и др.

В България са установени два вида, като и двата са защитени от Закона за биологичното разнообразие.

Списък на видовете от род Eфедра, включени в сайта

Обикновена ефедра - Ephedra distachyaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2017 BGflora.net

banner