БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Мак

Papaver

Описание и отличителни особености на род Мак

Едногодишни, двугодишни или многогодишни тревисти растения. Частите на растението при нараняване отделят бял или оранжев млечен сок. Чашелистчетата 2, ранно опадващи. Венчелистчетата 4, жълти, оранжеви, червени или бели. Тичинките многобройни. Близалцето приседнало, 4-15 делно. Плодът е кутийка с цилиндрична или обратно яйцевидна форма, отваря се под близалцето с кръгли отвори. Семената кафяви.

Към рода се отнася Сънотворния мак (Papaver somniferum), който произхожда от Средиземноморието. От него се добива опиум и други наркотични вещества.

В България естествено разпространени са 8 вида, един от тях - Пиринския мак (Papaver degenii) e защитен от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на видовете от род Мак, включени в сайта

Дългоплоден мак - Papaver dubium

Пирински мак - Papaver degenii

Полски мак - Papaver rhoeasEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2016 BGflora.net

banner