БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Бряст

Ulmus

Описание и отличителни особености на род Бряст

Листопадни дървета високи до 40 m, рядко храсти. Кората напукана, обикновено сивокафява. Листата ланцетни или обратно яйцевидни, несиметрични, двойно назъбени по края, развиват се след цветовете. Цветовете двуполови, събрани в снопчета; околоцветникът прост, 4-8-делен. Тичинките равни на дяловете на околцветника. Плодът е орехче с гола или по ръба ресничеста ципеста крилатка [Георгиев, Т. & Ем. Палмарев. 1966. Флора на НРБългария, т. ІІІ. София].

В България са установени 3 вида.


Списък на видовете от род Бряст, включени в сайта

Бял бряст - Ulmus laevis

Планински бряст - Ulmus glabra

Полски бряст - Ulmus minor



English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2017 BGflora.net