БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Горска майка

Lathraea

Описание и отличителни особености на род Горска майка

Паразитни многогодишни тревисти растения, без хлорофил. Паразити в корените на дървета. Цветоносното стъбло и подземните разклонения покрити с къси безцветни люспи. Цветовете събрани в гроздовидни съцветия. Чашката звънеста, с четири - пет зъбци. Венчето двуустно. Тичинките са четири, прикрепени за тръбицата на венчето. Прашниците покрити с реснички. Яйчникът едногнезден [Стоянов Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България, София]. Единствената надземна част, която може да се види е цветоносното стъбло и цветовете разположени върху него.

Българското наименование на рода идва от името на люспестата (обикновена) горска майка (Lathraea squamaria), която се използва от народната медицина като средство за укрепване на матката. Оттук идва и названието Горска майка [Делипавлов, 1995].

Латинското название на рода Lathrea - идва от гръцката дума lathraios, което значи "скрит", поради скритото, подземно развитие на видовете от рода, обусловено от биологията им на паразити по корените [RHS].

В България се установени два вида от род Горска майка, от които един вид е защитен.


Списък на видовете от род Горска майка, включени в сайта

Горска майка - Lathraea squamaria

Родопска горска майка - Lathraea rhodopaeaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2006 - 2018 BGflora.net