БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Лапад

Rumex

Описание и отличителни особености на род Лапад

Многогодишни тревисти растения. Околоцветникът на цветовете до основата 6-делен; външните му дялове не се изменят при плодовете; вътрешните обикновено снабдени с брадавица, която при плодовете често пъти се разраства. Тичинките са 6, разположени по 2. Стълбчетата са 3 с кичести близълца. Плодът 3-стенен, затворен между разраслите се околоцветни дялове [Стоянов Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България. София]. Към родът се отнасят хранителните Киселец (Rumex acetosa) и Спанаков лапад (Rumex patientia). За храна се използват и други видове.

Латинското наименование на рода се произнася "румекс".

В България естествено разпространени са 23 вида.


Списък на видовете от род Лапад, включени в сайта

Алпийски лапад - Rumex alpinus

Грудест лапад - Rumex tuberosus

Киселец - Rumex acetosa

Козя брада - Rumex acetosellaEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2010 - 2021 BGflora.net