БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Хипекоум

Hypecoum

Описание и отличителни особености на род Хипекоум

Едногодишни тревисти растения с воднист млечен сок. Чашелистчетата 2, опадливи. Венчелистчетата са 4, наредени в два кръга, жълти до оранжевожълти, външните по-едри, целокрайни или триделени. Вътрешните по-къси, повече или по-малко дълбото триделни. Тичинките 4, в два кръга, със светложълти пластинчати дръжки и жълти прашници. Плодът линейно цилиндрична кутийка [Кузманов, Б. 1970. В: Флора на Република България, том IV, София].

В България са установени 3 (4) вида.

Списък на видовете от род Хипекоум, включени в сайта

Полегнал хипекоум - Hypecoum procumbens

Черноморски хипекоум - Hypecoum ponticumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2013 - 2018 BGflora.net

banner