БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Смин

Jasminum

Описание и отличителни особености на род Смин

Храсти със сложни, нечифтоперести или тройни листа. В България естествено разпространен е 1 вид, а три вида от рода се отглеждат като декоративни [Делипавлов & кол., 2003. Определител на растенията в България. Аграрен университет. Пловдив.].


Списък на видовете от род Смин, включени в сайта

Храстовиден смин - Jasminum fruticansEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2017 - 2020 BGflora.net