БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Клопачка

Rhinanthus

Описание и отличителни особености на род Клопачка

Едногодишни, полупаразитни тревисти растения. Листата срещуположно разположени, приседнали. Цветовете приседнали, събрани във връхни класовидни съцветия; чашката с по къси или по-дълги зъбчета, отстрани сплесната, при плодовете мехуресто подута; венчето, жълто, двуустно; горната устна по-дълга от долната. Плодът е сплесната двугнездна кутийка [Стоянов, Н. & Б. Стефанов. 1948. Флора на България, София].

В България естествено разпространени са 7 вида.


Списък на видовете от род Клопачка, включени в сайта

Румелийска клопачка - Rhinanthus rumelicusEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2008 - 2019 BGflora.net