БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

род Паричка

Bellis

Описание и отличителни особености на род Паричка

Многогодишни коренищни или едногодишни тревисти растения. При многогодишните видове надземното стъбло обикновено неразвито. Листата са последователни, в приосновна розетка или стъблови, цели, целокрайни или напилени до назъбени, приседнали или на къси дръжки. Обвивните листчета на кошничките са в 2 реда, почти еднакви, керемидообразно припокриващи се, при узряването на плодовете изправени. Цветовете нееднакво обагрени; външните езичести, в 1 ред, женски, бели, често розови до червени; вътрешните цветове са тръбести, многобройни, двуполови, жълти. Плодосемките еднакви, яйцевидни до обратнояйцевидни, сплеснати, по ръба задебелени, гладки, обикновено влакнести. Хвърчилката липсва или във вид на пръстен с много къси четинки. Насекомоопрашвани; размножават се със семена и вегетативни издънки [Маркова, М. 1995. В: Флора на Народна Република България, том Х, София].

В България естествено растат 2 (или 3) вида.

Списък на видовете от род Паричка, включени в сайта

Паричка - Bellis perennisEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2015 BGflora.net

banner