БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Колендро

Bifora

Описание и отличителни особености на род Колендро

Едногодишни голи растения с остра специфична миризма. Стъблото изправено, ръбесто с тесни ципести крила по ръбовете, плътно, разклонено. Листата от 2 до 3 пъти пересто наделени с тесни линейни до нишковидни дялове; приосновните и долните стъблови с дръжки, горните приседнали. Сложният сенник с 2-9 главни лъча, в основата без обвивка или по-рядко само с 1 обвивно листче. Сенниците 2-10-цветни, без обвивка от прицветници или с едностранна обвивка от 2-3 шиловидни или нишковидни листчета. Цветовете полигамии-двуполови и мъжки. Чашката с едва забележими зъбчета или липсва. Венчелистчетата бели, обратно сърцевидни със завит навътре дял. Плодовете 2 пъти по-широки, отколкото високи, с ясно обособени почти сферични половинки, стеснени към мястото на свързване, при узряване разпадащи се на 2; мерикарпиите по повърхността силно на-бръчкани, фино грапави или почти гладки; каналите при узряване на плодовете изчезващи; карпофорът пластинчат, почти до основата дълбоко двуделен, в долната част сраснал с вътрешната страна на мерикарпиите; стилоподиумът късо коничен. Ендоспермът с полулунна форма1.

В България са установени 2 вида.


Списък на видовете от род Колендро, включени в сайта

Яйцевидно колендро - Bifora testiculataИзточници на информация

1 Асенов, Ив. 1982. В: Флора на Народна Република България, том VIII, София.


English

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2022 BGflora.net