БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ОНЛАЙН

Род Еньовче

Galium

Описание и отличителни особености на род Еньовче

Едногодишни или многогодишни тревисти растения, по-рядко дребни храсти. Листата прешленесто разположени. Цветовете дребни. Венчето четириразделно, тичинките 4, стълбчетата 2, яйчникът долен, плодът сухо орехче.

В България естествено разпространени са 38 вида. Три вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие.


Списък на видовете от род Еньовче, включени в сайта

Еньовче - Galium verum

Лазаркиня (Ароматно еньовче) - Galium odoratum

Лепка - Galium aparine

Лъжливоосилесто еньовче - Galium pseudoaristatum

Разнолистно еньовче - Galium anisophyllon

Родопско еньовче - Galium rhodopaeumEnglish

Еволюционната теория е лъжа!


Абортът е убийство!


© 2007 - 2021 BGflora.net